Contact for queries: info@jobhopper.com.kh (+855) 15 429 955
 • មន្រ្តីផ្នែកលក់
 • If logo
  ក្រុមហ៊ុន I-FINANCE LEASING PLC If logo
  ប្រភេទ Banking/ MFI
  មុខងារ Banking & Finance
  ចំនួននិយោជិក 100-200
  ទីតាំងកាងារ Phnom Penh
  កំរិត Entry Level ប្រភេទ Full-time
  ករិតបទពិសោធ មុខងារ Sales
  ចំនួនដែលត្រូវការ 2 ឧស្សាហកម្ម Banking/ MFI
  ប្រាក់ខែ Negotiable កំរិតសញ្ជាបត្រ Bachelor's Degree
  ភេទ Male/Female ភាសា English - Good
  អាយុ ទីតាំងកាងារ Phnom Penh
  ថ្ងៃប្រកាស 30-07-2021 ថ្ងៃបិទ 30-08-2021
  • បរិយាយពីការងា
  • ** ABOUT THE ROLE
   មន្រ្តីផ្នែកលក់នឹងទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះរាល់ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ពីអតិថិជនដោយរៀបចំទុកដាក់ ទំនាក់ទំនង ត្រួតពិនិត្យ និងជួយសម្រួលក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្រ្តីផ្នែកអង្កេត។ គាត់នឹងធ្វើការជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រធានផ្នែក និងប្រធានសាខាផងដែរ។

   • ទទួលស្វាគមន៍និងបម្រើអតិថិជនដោយក្រមសីលធម៌ជាមួយសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
   • ផ្តល់ និងផ្សព្វផ្សាយរាល់ផលិតផលព័ត៌មាន និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជនដោយច្បាស់លាស់ និងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់
   • ប្រមូល និងរៀបចំឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ពីអតិថិជន
   • សហការ និងជួយមន្រ្តីផ្នែកអង្កេត ដើម្បីប្រមូលឯកសារបន្ថែមពីអតិថិជន និងអ្នកធានា
   • ពិនិត្យ និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឥណទានទាំងអស់របស់អតិថិជន និងអ្នកធានាត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពេញលេញ
   • ត្រួតពិនិត្រ និងបញ្ចប់រាល់សាវតារបស់អតិថិជនព័ត៌មានឥណទានបនា្ទប់ពីប្រមូលដោយមន្រ្តីផ្នែកអង្កេត
   • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍និងប្រចាំខែជូនអ្នកគ្រប់គ្រង
   • អនុវត្តមុខងារផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។

  • ភាពចាំបាច់សំរាប់ដាក់
  • • កំពុង ឬបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
   • ការយល់ដឹងនៅក្នុងវិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ឬក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា
   • មានភាពស្មោះត្រង់ គោរពម៉ោងការងារ សហការជាក្រុម និងជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ
   • អក្ខរកម្មកុំព្យូទ័រ ដូចជា Word, Excel, PowerPoint, ការចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត និងអ៊ីម៉ែល
   • បេក្ខនារី គឺលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដាក់ពាក្យបម្រើការងារ។

  • របៀបដាក់
   • 1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream
   • 2. If you want to apply a job by one click with “APPLY NOW” button, please create a CV first and employers will review your CV online.
   • Click here to learn how to register and post a CV online!
  • ពត័មានសំរាប់ទំនាក់ទំំនង
  • មនុស្សសម្រាប់ទាក់ទង Mr. Dim Daradorn
   ទូរសព្ទ 016 604 448/015 888 572
   អុីម៉ែល recruitment@ifinanceplc.com
   គេហទំព័ http://www.ifinanceplc.com
   អសយដ្ធាន
 • ដាក់ពាក្យភ្លាមៗ   ចូលដើម្បីដាក់ការងា   ដាក់ចូលទៅការពេញចិត្ត
 • បរិយាយពីក្រុមហ៊ុន
 • i-Finance Leasing is a leading, independent and fast-growing financial institution backed by international investors. Through innovative delivery technologies, the company provides financing services for the purchase of appliances, motorcycles, cars and trucks for individuals and business owners. i-Finance Leasing currently operates in four provinces and plans to extend its outreach to three more this year; bringing innovative financing solutions to empowering the lives of Cambodian’s across the country.