Contact for queries: info@jobhopper.com.kh (+855) 15 429 955
 • មន្រ្តីប្រមូលបំណុល
 • If logo
  ក្រុមហ៊ុន I-FINANCE LEASING PLC If logo
  ប្រភេទ Banking/ MFI
  មុខងារ Banking & Finance
  ចំនួននិយោជិក 100-200
  ទីតាំងកាងារ Phnom Penh
  កំរិត Entry Level ប្រភេទ Full-time
  ករិតបទពិសោធ 1 មុខងារ Bank/ Insurance
  ចំនួនដែលត្រូវការ 4 ឧស្សាហកម្ម Banking/ MFI
  ប្រាក់ខែ Negotiable កំរិតសញ្ជាបត្រ Bachelor's Degree
  ភេទ Male/Female ភាសា English-- Good
  អាយុ ទីតាំងកាងារ Phnom Penh
  ថ្ងៃប្រកាស 13-09-2021 ថ្ងៃបិទ 22-09-2021
  • បរិយាយពីការងា
  • ABOUT THE ROLE
   មន្រ្តីប្រមូលបំណុលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់បំណុលទាំងអស់ ឬការទូទាត់យឺតយ៉ាវពីអតិថិជនដោយចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការរកដំណោះស្រាយ និងពិនិត្យមើលឫសគល់នៃបញ្ហា។ គាត់នឹងធ្វើការជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក និងប្រធានផ្នែកផងដែរ។

   • ធានាថាលទ្ធផលនៃការប្រមូលបំណុលរបស់ក្រុមនីមួយៗ គឺសំរេចបានដល់មូលដ្ឋាន KPI
   • ធានាថាមានការយល់ដឹងឱ្យបានល្អទៅលើការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ ការទូទាត់ប្រាក់សំណង និងឯកសារផ្សេងៗ
   • រៀបចំផែនការនៃការចុះទៅដល់អាស្រ័យដ្ឋាន ឬទីតាំងរបស់អតិថិជនប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីប្រមូលសាច់ប្រាក់ ដកហូតមកវិញនៅឧបករណ៏ប្រើប្រាស់ ដូចជា ម៉ូតូ…
   • កត់ត្រារាល់សកម្មភាពការងារ ទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រមូលដោយទៀងពេល និងត្រឹមត្រូវ
   • ចរចារច្បាស់លាស់ជាមួយការប្រាស្រ័យទាក់ទងខ្ពស់ ដើម្បីប្រមូលសាច់ប្រាក់ ដកហូតមកវិញពីអតិថិជន
   • គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នូវ “ការងារត្រូវធ្វើ-បញ្ជី” និងពិនិត្យមើលអតិថិជនដែលមិនបានបង់ប្រាក់ដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវដំណោះស្រាយណាមួយ
   • តាមដានរាល់របាយការណ៍លទ្ធផលប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែ រួមប្រជុំជាមួយប្រធាន។
   • កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីរកដំណោះស្រាយ និងចាត់វិធានការល្អបំផុតចំពោះ អតិថិជន
   • រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិពីអតិថិជនដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសង ឬទូទាត់
   • រាយការណ៍ពីករណីសង្ស័យណាដែលថាជាករណីបន្លំលើការសងប្រាក់
   • សហការ និងគាំទ្រក្រុមការងារជាក្រុមដើម្បីបង្កើនការលទ្ធផលប្រមូល
   • ជាមនុស្សដែលផ្តោតលើលទ្ធផល ការតំរង់ទិស និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការកែលំអអភិវឌ្ឍខ្លួន
   • អនុវត្តមុខងារផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង / ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

  • ភាពចាំបាច់សំរាប់ដាក់
  • • កំពុង ឬបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
   • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំក្នុងការដោះស្រាយបំណុល ឬការប្រមូលប្រាក់កម្ចី
   • ការយល់ដឹងនៅក្នុងវិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ឬក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា
   • មានភាពស្មោះត្រង់ គោរពម៉ោងការងារ សហការជាក្រុម និងជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ
   • អក្ខរកម្មកុំព្យូទ័រ ដូចជា Word, Excel, PowerPoint, ការចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត និងអ៊ីម៉ែល។

  • របៀបដាក់
   • 1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream
   • 2. If you want to apply a job by one click with “APPLY NOW” button, please create a CV first and employers will review your CV online.
   • Click here to learn how to register and post a CV online!
  • ពត័មានសំរាប់ទំនាក់ទំំនង
  • មនុស្សសម្រាប់ទាក់ទង Mr. Dim Daradorn
   ទូរសព្ទ 016 604 448/015 888 572
   អុីម៉ែល recruitment@ifinanceplc.com
   គេហទំព័ http://www.ifinanceplc.com
   អសយដ្ធាន
 • ដាក់ពាក្យភ្លាមៗ   ចូលដើម្បីដាក់ការងា   ដាក់ចូលទៅការពេញចិត្ត
 • ការងាផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • បរិយាយពីក្រុមហ៊ុន
 • i-Finance Leasing is a leading, independent and fast-growing financial institution backed by international investors. Through innovative delivery technologies, the company provides financing services for the purchase of appliances, motorcycles, cars and trucks for individuals and business owners. i-Finance Leasing currently operates in four provinces and plans to extend its outreach to three more this year; bringing innovative financing solutions to empowering the lives of Cambodian’s across the country.